Visa
  • 24 July 2017
  • 446
  • 0
กลุ่มประเทศที่ผู้เดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับบาง ประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนั...
อ่านต่อ