ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์โตเกียวอาบน้ำแร่ธรรมชาติราคาสุดคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม
15,999.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ราคาสุดคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง วันที่สอง นาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค –อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว -พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว หรือ  ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ วันที่ห้า วัดนาริตะซัน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 

 

โหลดโปรแกรมคลิก  

วันแรก   สนามบินดอนเมือง

23.00 น.

  พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน  NOKSCOOT  มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
วันที่สอง   นาริตะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (-- /L/อิสระ)
02.20 น.   ออกเดินทางสู่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 102

02.20 น.

 

 

  ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว บริการอาหารกล่อง (มื้อที่ 1) บนรถ เพื่อสะดวกในการเดินทางนำท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา  ความเชื่อใน ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ำจากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือ  กซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ  และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนำมาขายระหว่างทางได้  ไม่ว่าจะเป็นผักภูเขาที่สดกรอบ ผลไม้อบแห้ง ถั่ว มันญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย
 เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรือเทียบเท่า
    ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU - AMI PREMIUM OUTLET - นาริตะ  (B/L/อิสระ)           
เช้า   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                          
    นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจา  กมุมไหนก็ตาม (หมายเหตุ การขึ้นชมพูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอำนวย) นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจำลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และ โซนช็อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำอาง และ ของฝากอีกมากมาย และยังมีห้องน้ำไว้บริการฟรีอีกด้วย 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ภัตตาคาร 

บ่าย

 

 

 

  จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ USHIKU DAIBUTSU ซึ่งเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทำจากทองบรอนซ์ มีความสูง 120 เมตร (390 ฟุต)รูปปั้นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทำจากทองบรอนซ์ ถูกบันทึกอยู่ในกินเนสบุ๊กว่า ป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ต้องใช้เวลา ในการสร้างถึง 10 ปี สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1993รูปปั้นขนาดใหญ่นี้ มีความสูงมากกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก (40 เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของ พระพุทธเจ้า มีดอกไม้บานตลอดทั้งสี่ฤดูกาลนอก จากนี้ผู้เข้าชมยัง สามารถเข้าดูการตกแต่งภายในของพระพุทธเจ้า ภายในแบ่งออกเป็น 5 ชั้นและแต่ละชั้นแสดงให้เห็นถึงโลกที่ ยอดเยี่ยมของพระพุทธศาสนา ผู้เข้าชมสามารถขึ้นลิฟท์ไปได้ถึง 85 เมตรที่อกของพระพุทธเจ้า และเพลิดเพลิน กับการมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างแบบพาราโนมาจากหน้าต่างชมวิว ในวันที่มีแดดแม้แต่ Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ AMI PREMIUM OUTLET ห้างสรรพสินค้าเอ้าท์เล็ทได้เปิดใหม่ ณ อามิ ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2009 ซึ่งมี 100 ร้านค้าของแบรนด์ที่มีคุณภาพ จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่จะทำให้ท่านพอใจและมีความสุขไปกับการช้อปปิ้งสินค้า การออกแบบคอนเซ็ปต์ของห้างสรรพสินค้าเอ้าท์เล็ทแห่งนี้ คือ เมืองชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา ท่านจะรู้สึกสนุกไปกับการเดินช้อปปิ้งและยังมีร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบางร้านได้เปิดเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น
เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่   NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่   อิสระท่องเที่ยว หรือ  (B / อิสระ / อิสระ) ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ
เช้า   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    อิสระกับการท่องเที่ยว  ไกด์ แนะนำเส้นทางการเดิทาง
    หรือ ซื้อทัวร์เพิ่ม ไกด์พาเที่ยวทั้งวัน
    กรณีเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน ไกด์พาขึ้นรถไฟ และ จัดโปรแกรมใหม่ค่าใช้จ่ายออกกันเอง
    กรณีเดินทาง 8-15 ท่าน คิดท่านละราคา 3,500 บาท
    กรณีเดินทาง 16-20 ท่าน คิดท่านละราคา 3,000 บาท
    กรณีเดินทาง 21-34 ท่าน คิดท่านละราคา 2,000 บาท
     
    หลังอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่เมืองโตเกียว ผ่านชมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี เป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 634 เมตร เที่ยวชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด ในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง ได้  ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย ชม ศาลเจ้าเมจิ ตั้งอยู่ในเขตชิบุยะ โตเกียว ใกล้ๆ กับสถานีฮาราจูกุ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง ตามความเชื่อของศาสนาชินโต แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ศาลเจ้าแห่งนี้ได้ถูกทำลายไปหมดสิ้น จนกระทั่งสงครามจบลงจึงได้มีการบูรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปี 1958 สำหรับบรรยากาศภายในศาลเจ้านั้นแม้จะอยู่ในแหล่งพลุกพล่าน แต่ก็ร่มรื่นไ  ปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ จนเหมือนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจ้าจากนั้น ย่านฮาราจูกุ ฮาราจูกุนั้นไม่ใช่แค่ศูนย์รวมของวัยรุ่นที่ชอบแต่งหน้า แต่งตัวมีเอกลักษณ์จนอาจเรียกได้ว่าหลุดโลกอย่างที่เรารู้จักเท่านั้นแต่ฮาราจูกุในอดีตนั้นเป็นเพียงย่านที่พักค้างแรมเล็กๆ เท่านั้น แต่ปัจจุบันฮาราจูกุคือย่านหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางโตเกียว ซึ่งที่นี่ไม่เพียงแค่เป็นแหล่งรวมร้านค้าเท่านั้น แต่รอบๆ บริเวณยังมีศาลเจ้า สวนสาธารณะ และถนนเส้นใหญ่สไตล์ตะวันตกแบบ Champs-Elysees เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว และถนนที่ขึ้นชื่อที่สุดในย่านฮาราจูกุนั้นคือถนนทาเคะชิตะที่อยู่ตรงข้ามสถานีฮาราจูกุนั่นเอ
เที่ยง   อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
    นำท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะจำลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นจากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะได้กลายเป็นย่านการค้า ย่านพักอาศัย และนันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง นำชม Unicorn Gundam หุ่นกันดั้มตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 เมตร นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM , ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  ***หากท่านเดินทางตรงกับช่วงที่ดอกซากุระบาน (ประมาณปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน ของทุกปี) นำคณะเดินชมซากุระบานบริเวณสวนอุเอโนะ ที่แข่งกันบานอวดโฉมรอต้อนรับผู้มาเยือน รายรอบด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ หากเดินทางไม่ตรงช่วง ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายใดใดคืนได้ทั้งสิ้น*** 
เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
    NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง   วัดนาริตะซัน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง                                         (B / -- / --)
เช้า   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหาร
    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซันตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ และเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคคันโต โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ผู้คนจะแห่แหนมาขอพรที่วัดแห่งนี้อย่างล้นหลาม ภายในวัดมีเจดีย์ 5 ชั้นอยู่ 1 คู่ มีส่วนหย่อมและสระน้ำขนาดใหญ่ ส่วนอาคารหลักของวัดนั้นมีสถาปัตยกรรมแบบอินเดีย แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสำนักงานใหญ่ของโรงเรียน สอนศาสนา ลัทธิชินกอน และถือเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตที่ได้สร้างขึ้นอุทิศแด่ เทพเจ้าฟูดูเมียวโอะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งไฟสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริต
เที่ยง   อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
    นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
    ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW 101
    เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
    **โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

 

 

ตารางการเดินทาง
วันเดินทาง ราคาเริ่มต้น ราคาเด็ก พักเดี่ยว สถานะ ติดต่อเจ้าหน้าที่
09-13 มิ.ย.61 16,999  16,999  8000 จองด่วน
10-14/06/61 15,999   15,999   8000 จองด่วน
11-15 มิ.ย.61  15,999   15,999   8000  จองด่วน
17-21 มิ.ย.61  15,999   15,999  8000  จองด่วน 
18-22 มิ.ย.61 15,999  15,999  8000  จองด่วน
19-23 มิ.ย.61  16,999  16,999  8000  จองด่วน 
21-15 มิ.ย.61  17,999  17,999  8000  จองด่วน 
24-28 มิ.ย.61 15,999  15,999  8000  จองด่วน 
26-30 มิ.ย.61 16,999  16,999  8000  จองด่วน 
30 มิ.ย-4 ก.ค.61 16,999  16,999  8000  จองด่วน 
01-05 ก.ค.61 15,999  15,999  8000  จองด่วน 
07-11 ก.ค.61 16,999  16,999  8000  จองด่วน 
14-18 ก.ค.61 16,999  16,999  8000  จองด่วน 
15-19 ก.ค.61 15,999  15,999  8000  จองด่วน 
21-25 ก.ค.61 16,999  16,999  8000  จองด่วน 
22-26 ก.ค.61 15,999  15,999  8000  จองด่วน 
28 ก.ค.-1 ส.ค.61 20,000  20,999 8000  จองด่วน 
04-08 ส.ค.61 17,999  17,999  8000  จองด่วน 
05-09 ส.ค.61 16,999  16,999 8000  จองด่วน 
12-16 ส.ค.61 17,999  17,999  8000  จองด่วน 
18-22 ส.ค.61 17,999  17,999  8000  จองด่วน 
25-29 ส.ค.61 17,999  17,999 8000  จองด่วน 
01-05 ก.ย.61 19,999  19,999  8000  จองด่วน 
02-06 ก.ย.61 18,999  18,999  8000  จองด่วน 
08-12 ก.ย.61 19,999  19,999  8000  จองด่วน 
09-13 ก.ย.61 18,999 18,999  8000  จองด่วน 
15-19 ก.ย.61 19,999 19,999 8000  จองด่วน 
16-20 ก.ย.61 18,999 18,999 8000  จองด่วน 
22-26 ก.ย.61 19,999  19,999  8000  จองด่วน 
23-27 ก.ย.61 18,999  18,999  8000  จองด่วน 
29 ก.ย.-3 ต.ค.61 21,999  21,999  8000  จองด่วน 
30 ก.ย.-4 ต.ค.61 20,999  20,999  8000  จองด่วน 
06-10 ต.ค.61 21,999  21,999  8000  จองด่วน 
07-11 ต.ค.61 20,999 20,999  8000  จองด่วน