เที่ยวญี่ปุ่น เกาะคิวชู (Kyushu) ฟุกุโอกะ (Fukuoka) ชมทุ่งลาเวนเดอร์
สินค้าแนะนำ
42,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เที่ยวญี่ปุ่น เกาะคิวชู เพลิดเพลินกับทุ่งดอกไม้ ลาเวนเดอร์ 

เที่ยวเมืองฟุคุโอกะ สักการะ ที่ศาลเจ้าไซฟุ 

เยือนหมู่บ้านยุฟุอิน ต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์ โอทอป Isson Ippin

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

 

สวนดอกไม้คูจู(Kuju flower Park) เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะคิวชู 

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

โหลดโปรแกรมคลิก  

วันแรก   กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ
22.00   กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทยเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง  
วันที่สอง   สนามบินฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ –บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ  (3 บ่อ )– ออนเซ็น
00.50    เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
08.00   เดินทางถึง สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
    เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เป็นเมืองท่าที่สำคัญมีชายฝั่งติดทะเลทางด้านเอเชีย อยู่ใกล้กับประเทศเกาหลี นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาจนเป็นเมืองอุตสาหกรรม จึงมีความสำคัญในด้านการติดต่อค้าขาย และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายศาลเจ้าดาไซฟุ สร้างขึ้นเมื่อสร้างขึ้นในปีค.ศ.905 เป็นวัดชินโตที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟูกุโอกะถูกสร้างเพื่ออุทิศแด่มิชิสะเนะซึงะวะระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา  และรอบบริเวณศาลเจ้า ท่านจะเห็นต้นบ๊วยมากกว่า 6,000 ต้น ที่อยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เมื่อต้นบ๊วยบานสะพรั่งทำให้ที่นี่ดูสดใสและมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากให้ท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และถ่ายภาพต้นบ๊วยที่มีมากมายภายในศาลเจ้าดาไซฟุ
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
    นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านยุฟุอิน หรือหมู่บ้านโออิตะ เพื่อชม “หมู่บ้านมินเงมุระ” ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์โอทอป “ISSON IPPIN” เป็นที่แรกในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชมการสาธิตการทำกระดาษสา และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
    บ่อน้ำแร่จิโคกุ ชม 3 บ่อ หรือเรียกว่า จิโคกุเมงูริ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา บ้างสีแดง บ้างสีฟ้า บ้างสีเขียว และบ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกลิ่นแร่อบอวลไปทั่วหุบเขา มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาได้ที่นี่ที่เดียว
พักที่   นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม  BEPPU SEAWAVE HOTEL  หรือเทียบเท่า
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
    นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี
วันที่สาม   สวนดอกไม้คูจู – ศาลเจ้ายูโทกุอินาริ – นั่งกระเช้าภูเขาอินาสะ  เมืองนางาซากิ
เช้า   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                          
    สวนดอกไม้คูจู(Kuju flower Park) เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะคิวชู บนพื้นที่กว่า 130 ไร่ มีดอกไม้มากกว่า 3 ล้านดอก จากกว่า 500 สายพันธ์ที่จะเบ่งบานตามแต่ฤดูกาลยกเว้นฤดูหนาว อยู่ที่บริเวณเชิงเขาบริเวณทิศใต้ของเทือกเขาคูจู ภายในสวนดอกไม้คูจู จะมีทางเดินขนาดใหญ่วนรอบไปทั่วทุ่งดอกไม้หลายชนิด เช่น ดอกลาเวนเดอร์(lavender), บลูเบอร์รี่(blue berries), ดอกทิวลิป(tulips), ดอกทานตะวัน, ดอกป้อปปี้(poppies) (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (Lavender) ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฏาคม -ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea) ช่วงกลางเดือนกรกฏาคมถึงปลายเดือนกรกฏาคม
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ภัตตาคาร 

บ่าย

 

 

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม้ที่เรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ มีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้หลายพันธุ์ ที่ปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมตลอดทั้งปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกว้างแล้วนั้นยังมีดอกไม้ที่ถูกปลูกไว้ในโดมขนาดใหญ่ เพื่อที่ว่าหากวันใดที่มีฝนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไม้ในร่มได้ ไฮไลท์!!! น้ำตกเมียวจิน น้ำตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ำตกยังมีกังหันและ มุมถ่ายรูปให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเข้าชมดอกไม้ได้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลาดอกไม้บาน ว่าช่วงไหนมีดอกไม้อะไรให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ (ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป, เดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี้,แคลิฟอร์เนียป๊อปปี้, เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน : ดอกบานชื่น,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวัน เป็นต้น)
เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3)
พักที่   FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน  จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่สี่   ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – เมืองนาริตะ – ถนนโอเมะโตะซังโดะ - วัดนาริตะ
เช้า   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
    ศาลเจ้ายูโทกุอินาริ ศาลเจ้าใหญ่แห่งเมืองซากะ และยังเป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในญี่ปุ่นรองจากศาลเจ้าฟุชิมิอินาริแห่งเมืองเกียวโต, ศาลเจ้าคะซะมิแห่งเมืองอิบารากิ ลักษณะการสร้างของศาลเจ้าแห่งนี้จะเหมือนการผสมรวมลักษณะวัดน้ำใสบวกกับศาลเจ้าฟูจิมิอินาริแห่งเมืองโตเกียวรวมกัน
    นำท่าน นั่งกระเช้า ภูเขาอินาสะ (Mount Inasa) ซึ่งวิวกลางคืนสวยที่สุด ติด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นภูเขาสูง 333 เมตรที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองนางาซากิ ที่จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามของเมือง
เย็น   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
    นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม  NAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า   อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ช้อปปิ้งเท็นจินมอลล์
เช้า   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหาร
    นำท่านชม อะตอมมิคบอมบ์ ชมอาคาร พิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างแถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 และยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์ นำท่านชมภาพเหตุการณ์ภายหลังสงครามที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า สงครามมหาเอเชียบูรพา ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มรื่น
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
    ช้อปปิ้ง เท็นจิน ช้อปปิ้ง มอลล์ ย่านการค้าและย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดินที่มีของให้ท่านเลือกซื้อมากมายไม่แพ้ในเมืองโตเกียวเลย
ค่ำ   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก   นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม  CANDEO TENJIN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก   สนามบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ เช้า
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
11.35 น   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
14.55 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*เงื่อนไขรายละเอียดต่างๆก่อนจองคลิก*  

 

ตารางการเดินทาง
วันเดินทาง ราคาเริ่มต้น ราคาเด็ก พักเดี่ยว สถานะ ติดต่อเจ้าหน้าที่
06-10 มิ.ย.61 42,900 39,900 7,900 จองด่วน
13-17 มิ.ย.61 42,900 39,900 7,900 จองด่วน
27-01 ก.ค.61 42,900 39,900 7,900 จองด่วน
11-15 ก.ค.61 42,900 39,900 7,900 จองด่วน 
25-29 ก.ค.61 42,900 39,900 7,900 จองด่วน
05-09 ก.ย.61 42,900 39,900 7,900 จองด่วน 
26-30 ก.ย.61 42,900 20,888 7,900 จองด่วน