เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด (Hokkaido) เยือนหุบเขานรกจุโกหุดานิ ชมบ่อโคลนบ่อน้ำร้อน เที่ยวคลองโอตารุ ดื่มด่ำกับดนตรี ที่พิพิภัณฑ์กล่องดนตรี
สินค้าแนะนำ
27,999.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เที่ยวฮอกไกโด (hokkaido) ชมหมีสีน้ำตาล เยือนหุบเขานรกจุโกหุดานิ ชมบ่อโคลนบ่อน้ำร้อน เที่ยวคลองโอตารุ ดื่มด่ำกับดนตรี ที่พิพิภัณฑ์กล่องดนตรี เพลินเพลินกับบรรยากาศ ในโรงงานช็อคโกแลต อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ไฮไลท์

หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล - คิโรโระ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมซากุระตามฤดูกาล - JTC DUTY FREE – ถนนทานุกิโคจิ Takino Suzuran Park - ตลาดโจไก อิจิบะ - โรงงานช็อกโกแลต - โรงงานเบียร์ซัปโปโร สนามบินชิโตเซะ – บุฟเฟ่นานาชาติ พร้อมบริการขาปูยักษ์

 

โหลดโปรแกรมคลิก  

วันแรก   กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง 
20.00   คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.55    ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ XJ 620 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
วันที่สอง   สนามบินชิโตเชะ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล (ไม่รวมค่ากระเช้าและค่าเข้า) - คิโรโระ รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ขาปูยักษ์   ( - / L / D )

08.55

 

 

  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ นำท่านชม หุบเขาจิโกคุดานิ หรือ “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มี กระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด เป็นบ่อโคลนเดือด  ตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ หุบเขานรกจิโกคุดานิมีลักษณะ เป็นเนิน เขา มีทางเดินให้นักท่องเที่ยวได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตลอดข้างทาง จากนั้นนำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล (ไม่รวมค่าเข้าหมี 850 เยน)ซึ่งหมีสีน้ำตาลนั้นเป็นหมีพันธุ์ที่หายาก มีถิ่นกำนิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบได้ ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แต่ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเพราะใกล้สูญพันธุ์แล้ว โดยศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์หมีสีน้ำตาลแห่งนี้ภายในมีฝูงหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัวท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์และเหมาะสม รวมทั้งยังมี หมีสีน้ำตาลที่ทางศูนย์สต๊าฟเอาไว้ ข้อมูลเกี่ยวกับหมีสี และยังมีร้านขายของที่ระลึกที่เกี่ยวกับหมีอีกด้วย
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ภัตตาคาร
    นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น   บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
พักที่   KIRORO RESORT ระดับ 5 ดาว
    นำท่านได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโดยแท้กับการแช่ออนเช็นธรรมชาติ ผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น
วันที่สาม   โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – JTC DUTY FREE – ถนนทานุกิโคจิ        (B / L / อิสระ)
เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
    นำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ (OTARU) เป็นเมืองท่าสำคัญของซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาด  ต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง ชม คลองโอตารุ หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์ของที่นี่ คือ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง ครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอัธยาศัย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ชมนาฬิกาไอน้ำโบราณ ตั้งอยู่ด้านหน้าของตัวอาคาร
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร
    จากนั้นชมศาลเจ้าฮอกไกโด สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทรงมีพระบรมราชโองการ  โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “ศาลเทพเจ้าแห่งการบุกเบิก 3 องค์” เพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจของค  ณะผู้บุกเบิกให้มีกำลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคความยากลำบากในการบุกเบิกป่าบริสุทธิ์ ในปี ค.ศ. ในปีค.ศ.1869 โดยในสมัยนั้นชิมาโยชิทาเกะ ทูตบุกเบิกผู้เป็นคนดำเนินการออกแบบวางผังเมืองซัปโปโร เป็นผู้ตกลงใจที่จะสร้างศาลเจ้าขึ้น ณ พื้นที่ของมารุยามะที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาทั้งสามด้านและอีกด้านแผ่ขยายออกสู่ทุ่งราบ ในปัจจุบันจึงมีการสักการะเทพสี่องค์ และยังคงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ้ง เริ่มตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่ การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ JTC DUTY FREE อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีทั้ง  เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นชม ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้วยังมีร้านอาหารมากมายทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้อน100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ 
เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
    T MARK CITY HOTEL SAPPORO / KARAKSA HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สี่   Takino Park - ตลาดโจไก -โรงงานช็อกโกแลต-โรงงานเบียร์ซัปโปโร       (B/อิสระ/อิสระ)
เช้า   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหาร
    นำท่านเดินทางสู่สวน Takino Park โดดเด่นด้วยปฎิมากรรมกองหินจำลอ STONEHENGE จากหมู่เกาอีสเตอร์ ชมหินแกะสลักรูปโมอายที่เรียงรายรอคอยต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ทุกๆฤดูกาล นอกเหนือจากนี้ภายในสวนยังมีรูปปั้นทองสัมฤทธิ์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ไดบุทซึ ซึ่งมีการออกแบบด้วยพุทธลักษณะของนิกายชินโต พร้อมบรรยากาศสุดสงบของทิวเขาที่รายรอบและสวนสวย
เที่ยง   อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
    นำท่านเดินทางไปตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร ตลาดโจไก อิจิบะ เป็นตลาดที่คึกคักและมากมาย ไปด้วยของฝากของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑ์จากทั่วฮอกไกโด นำท่านเดินทางสู่ซัปโปโร ระหว่างทางนำท่านไปชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิ (ชมด้านนอก) เป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตยี่ห้อ "ชิโร่ย โคยบิโตะ" (Shiroi Koibito) ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะฮอกไกโด ตัวอาคาร ของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ โรงงานเบียร์ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็นแหล่งผลิตเบียร์ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น เมืองซัปโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดในประเทศ ซึ่งมีการกลั่นเบียร์ตั้งแต่ ปี 1877 มาจนถึงปัจจุบัน และยังส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร(Sapporo Beer Museum) เปิดเมื่อปี 1987 ในสมัยเมจิเคยเป็นโรงกลั่น ภายในพิพิธภัณฑ์จะแนะนำประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ (แต่ไม่ค่อยมีข้อมูลภาษาอังกฤษมากนัก) หลังนิทรรศการมีให้ชิมเบียร์ฟรี ถัดจากพิพิธภัณฑ์เป็นที่ตั้งของสวนเบียร์ซัปโปโร(Sapporo Beer Garden) ประกอบด้วยร้านอาหาร 2 ร้าน คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall มีบรรยากาศสบายๆกับการดื่มเบียร์ และรับประทานบาร์บีคิวเนื้อแกะ ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่น
ค่ำ    อิสระรับประทานอาหารเที่ยงและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก   T MARK CITY HOTEL SAPPORO / KARAKSA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า   สนามบินชิโตเซะ– สนามบินดอนเมือง   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.55   ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซสู่สนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 621 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
15.10   เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
    **โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

*เงื่อนไขรายละเอียดต่างๆก่อนจองคลิก*  

 

ตารางการเดินทาง
วันเดินทาง ราคาเริ่มต้น ราคาเด็ก พักเดี่ยว สถานะ ติดต่อเจ้าหน้าที่
19-23 มิ.ย.61 27,999 27,999 8,900 จองด่วน
03-07 ก.ค.61 29,999 29,999 8,900 จองด่วน
05-09 ส.ค.61 28,999 28,999 8,900 จองด่วน 
14-18 ส.ค.61 28,999 28,999 8,900 จองด่วน
21-25 ก.ค.61 28,999 28,999 8,900 จองด่วน 
28-01 ก.ย.61 28,999 28,999 8,900 จองด่วน 
04-08 ก.ย.61 28,999 28,999 8,900 จองด่วน 
11-15 ก.ย.61 28,999 28,999 8,900 จองด่วน 
16-20 ก.ย.61 28,999 28,999 8,900 จองด่วน 
18-22 ก.ย.61 28,999 28,999 8,900 จองด่วน 
23-27 ก.ย.61 28,999 28,999 8,900 จองด่วน 
25-29 ก.ย.61 28,999 28,999 8,900 จองด่วน 
21-25 ต.ค.61 35,999 35,999 8,900 จองด่วน