เที่ยว ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า จองด่วนด่วนก่อนเต็ม
สินค้ามาใหม่
49,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เปิดประสบการณ์ใหม่ แห่งการเดินทาง  

พาโร –  พาโรซอง –  ทิมพู – ทาชิโช ซอง ทิมพู – โดชูลา – ปูนาคา - ทิมพู -ทาคิน – วัดชันกังคา – ตลาดสุดสัปดาห์ – พาโร – คิชู ลาคัง – วัดทักซัง – ดรุกเยล ซอง

 

 

โหลดโปรแกรมคลิก  

วันแรก   กรุงเทพฯ – พาโร –  พาโรซอง –  ทิมพู – ทาชิโช ซอง
    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  สายการบินดรุ๊ก แอร์  
    เหินฟ้าสู่ประเทศภูฏาน  โดยสายการบินดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB 131  (เครื่องจะแวะจอดประมาณ 30 นาที ที่อินเดีย/ไม่ต้องลงจากเครื่อง)
    เดินทางถึงสนามบินพาโร  เมืองพาโร  ที่ระดับความสูง 2,200 เมตร 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
    จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) หรือ ตาซอง (Ta Dzong)  ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์ ให้แก่พาโร ริงปุง ซอง
    จากนั้นนำท่านสู่ พาโรซอง (Paro Rinpong Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1645ในรัชสมัยของ Shabdrung Ngwang Namgyel ผู้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่รวมประเทศภูฏานเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวในช่วงศตวรรษที่ 17 
    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทิมพู ราชธานีแห่งภูฏานโดยทางรถยนต์ ระยะทาง  68 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะ วัดตัมซู (Tamchoe Monastery) วัดนี้ตั้งอยู่บนยอกเขาอาชา สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14   โดยท่านลามะทังทน เกลโป (ผู้ได้รับการขนานนามว่า Iron Man) นอกจากตัวอาคารที่เป็นวัดแล้ว ท่านทังทนเกลโปยังสร้างสะพานเหล็กเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการข้ามแม่น้ำพาโร อันเชียวกรากอีกด้วย จึงถือได้ว่าเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในภูฎาน
    จากนั้นเดินทางเมืองทิมพูซึ่งตลอดสองข้างทางท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของภูฏาน และท่านจะตื่นตาตื่นใจสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภูฏาน
    แวะพักหมู่บ้านปุนซม เพื่อชมเจดีย์ 3 หลัง ที่ยืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่างสามประเทศคือ ภูฎาน,เนปาล และธิเบต และยังเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำพาโร และแม่น้ำทิมพู จนกลายเป็นแม่น้ำวัง ก่อนไหลลงสู่ประเทศอินเดีย
    เมื่อเดินทางถึง เมืองทิมพู  ซึ่งนับได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดของเอเชีย และเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ไม่ใช้ไฟจราจร    นำท่านชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office)  ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อโปสการ์ด และดวงตราไปรษณียากร ที่งดงามของภูฏาน ทั้งยังถือได้ว่าเป็นประเทศ “เจ้าแห่งสแตมป์” แห่งหนึ่งของโลก
    นำท่านชม ทาชิโชซอง (Tashicho Dzong) ซึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู ซองแห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก (หมายเหตุ : ก่อนอื่นคงต้องขอพูดถึงเรื่องของซอง  (Dzong)  เสียก่อน  มาภูฏานสิ่งที่ท่านจะได้พบเห็น และได้ยินบ่อยๆ  คือ  ซอง  เพราะ “ซอง”  ไม่ใช่เป็นเพียงสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญกับด้านการบริหารการปกครองบ้านเมืองเท่านั้น หากแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนภูฏาน  เนื่องจากเป็นที่ตั้งของวัดหลักประจำท้องถิ่นเขตนั้นๆ  หากแปลความหมายของซอง  ซึ่งเป็นภาษาซองคา  ก็คือป้อมปราการ  ที่ในอดีตใช้เป็นที่ใช้ป้องกันอริศัตรูที่มารุกรานผืนดินแห่งนี้นั่นเอง)
    จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พัก ณ Amodhara Hotel 3* หรือเทียบเท่า 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
วันที่สอง   ทิมพู – โดชูลา – ปูนาคา - ทิมพู
02.20 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

02.20 น.

 

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปูนาคา(Punakha) ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร (ต่ำกว่าทิมพูราว 1,000 เมตร) ด้วยระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาร่วม 4 ชั่วโมงครึ่ง ลัดเลาะตามไหล่เขาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพอันงดงามของธรรมชาติ ทั้งป่าเขา น้ำตกและแม่น้ำ ให้ท่านพักดื่มชากาแฟที่จุดพัก ณ “โด  ชูลา” (Dochula Pass)  หรือช่องเขาศิลา ที่มีระดับความสูง  3,150 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นช่องเขาที่สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ในระยะใกล้  บางวันก็จะเห็นทะเลหมอกปกคลุมอยู่ทั่วไป รวมถึงกังก้า พุนซุม (Gangkhar Phuensum) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ยังไม่มีผู้ใดสามารถปีนขึ้นไปได้ ซึ่งสูงถึง 7,500 เมตร ณ จุดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถูป  “ดรุค วังเกล” ( Druk  Wangle  Chorten ) หรือสถูปแห่งความเป็นสิริมงคลและสันติสุขของแผ่นดิน 108 องค์ ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อถวายพระโพธิสัตว์ของชาววัชรยาน 108 องค์ โดยสมเด็จพระราชินี  อะชิ ดอร์จิ วังโม
    จากนั้นเดินทางต่อจนถึง เมืองปูนาคา  อดีตราชธานีของภูฏานมากว่า 300 ปี
    นำท่านชม ปูนาคาซอง  (Punakha Dzong)  สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในการ ประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆ อาทิ พระราชพิธีอภิเษกสมรถของกษัตริย์  จิกมี่ เกอเซ นัมเยล วังซุก กับนางสาวเจซุง เปมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2011 เป็นต้น
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พักที่   INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม   ทิมพู – ทาคิน – วัดชันกังคา – ตลาดสุดสัปดาห์ – พาโร
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    ชมสถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน (Takin) หาดูได้ยากมาก 
    จากนั้นนำชมวัดชันกังคา (Changangkha Temple) วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งถูกสร้างในศตวรรษที่ 14 หรือ กว่า 600 ปี ถือว่าเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูฎาน เนื่องจากชาวบ้านมักนำทารกแรกเกิดมาขอพรและให้พระตั้งชื่อ เพื่อเป็นสิริมงคล และทุกปีในวันสำคัญทางศาสนาผู้ที่ได้รับการตั้งชื่อจากวัดนี้จะกลับมาทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตา
    จากนั้นนำท่านเดินเล่นใน ตลาดสุดสัปดาห์ (Weekend market) ซึ่งจำหน่ายผลผลิตทาง การเกษตร และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ เช่น ผ้าทอภูฏาน เครื่องประดับต่างๆ ไม้แกะสลัก เครื่องจักรสาน ภาพพระบฏ (Thangka) น้ำผึ้ง เป็นต้น
เย็น   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
    จากนั้นชม มหาสถูปประดิษฐ์ฐาน พระบรมอัฐิ ( Memorial Chorten) จิกมี  ดอร์จี  วังชุก ซึ่งเป็นพระชนกของกษัตริย์ (พระเจ้าจิกมี  ซิงเย  วังชุก)  พระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 3 ที่ปกครองภูฏานในช่วงปี ค.ศ. 1952-1972  และทรงได้รับพระฉายาว่า “พระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่”  (King of Merdernization) 
    จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้าน (The Folk Heritage Museum) สถานที่จัดแสดงวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูฎาน โดยนำบ้านมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ และยังคงข้างของเครื่องใช้ของชาวบ้าน จัดแสดงเป็นสัดส่วนได้อย่างน่าชม
    นำท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ระหว่างทางแวะนมัสการ พระใหญ่ดอเดนมา (Great Buddha Dordenma) ตั้งอยู่บนเขากุงเซว โพดัง (Khunsel Phodrang) บนลานกว้างจะประดิษฐานพระศรีศากยมุนีองค์ใหญ่ ที่มีความสูง 169 ฟุต หรือ 51.5 เมตร สร้างด้วยทองเหลือง เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นท่านยังสามารถชื่นชมความงามของตัวเมืองทิมพู เนื่องจากมีทิวทัศน์ที่สวยงาม จึงได้รับการขนามนามว่า Romantic Place อีกด้วย
    เมื่อเดินทางถึงเมืองพาโร ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของฝากในตลาดเมืองพาโร นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    พัก ณ Tashi Namgay Resort หรือเทียบเท่า  (4+*)
วันที่สี่   เมืองพาโร – คิชู ลาคัง – วัดทักซัง – ดรุกเยล ซอง
    อรุณสวัสดิ์... รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซัทซัม เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ  ขี่ม้าขึ้นเขา
    นำท่านขึ้นเขาทักซัง ณ ที่นี้เป็นที่ตั้งของ วัดทักซัง (Taktsang Monastery) ชื่อทักซังนี้มีความหมายว่าที่อยู่ของนางเสือ (Tiger’s Nest) ซึ่งตั้งตามตำนานความเชื่อ   วัดแห่งนี้จัดเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในราชอาณาจักรภูฏาน ชาวภูฎานทุกคนเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ และควรที่จะต้องขึ้นมาสักการะสักครั้งหนึงในชีวิต  (การเดินทางขึ้นไปยังวัดทักซัง รถบัสจะนำคณะมีที่จุดขึ้นม้าที่หมู่บ้านซัทซัม โดยจะมีคนเลี้ยงม้าคอยดูแล ตลอดการเดินม้า ท่านจะเพลิดเพลินกลับธรรมชาติ ตลอดการเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง ที่จะเดินทางถึง Café พักผ่อนชมวิวของวัดทักซังพร้อมรับประทาน ชา/กาแฟ และอาหารว่าง จากนั้นจึงออกเดินทางต่อสู่ตัววัดทักซัง ซึ่งจะต้องเดินไปอีกหนึ่งชั่วโมงไปถึงจุดชมวิว ก่อนเดินลงบันไดประมาณ 450 ขั้น และเดินขึ้นบันได อีก 250 ขั้นจึงจะถึงตัววัด ภายในอาคารสี่หลัง
    ประกอบด้วยห้องต่างๆ อันได้แก่ห้องที่ท่านกูรูริมโปเชมานั่งวิปสนากรรมฐาน เป็นเวลา 3 ปี 3 เดือน 3 สัปดาห์ 3 วัน และ 3 ชั่วโมง  ห้องถัดไปคือพระพูดได้ โดยมีความเชื่อว่าท่านเปล่งวาจาสิทธิให้ผู้ที่จะทำการอัดใดก็ตามสามารถทำได้สำเร็จสมปราถนา อีกห้องหนึงจะมีฮุกปักลงในหินเพื่อให้พื้นที่บริสุทธิปราศจากสิ่งชั่วร้ายและปักไว้ตั้งแต่ครั้งที่ท่านกูรูริมโปเชได้มาถึงที่นี่ ห้องสุดท้ายห้องที่แสดงปางทั้ง 8 ของท่ากูรูริมโปเช ให้ท่านได้อิสระเพื่อสวดมนต์และนั่งสมาธิจนได้เวลาพอสมควร จะนำท่านเดินทางโดยทางเท้ากลับลงมาตลอดเส้นทางจนถึงที่พักรถ
    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ที่ Cafe 
    จากนั้นนำชม “ดรุกยาล ซอง” (Drugyel Dzong) ป้อมโบราณเก่าแก่อยู่บนยอดเขาสร้างราว ค.ศ. 1649 ใช้เป็นป้อมหน้าด่านต่อสู้จากผู้รุกรานจากทิเบตโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพาโร ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นทิเบตและเทือกเขา   จูโมลฮารี หรือ “เทือกเขาแห่งพระเจ้า” ที่มีความสูงถึง 7,315 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นจุดชมวิวของยอดเขา “จูโมลฮารี” (Jomolhari)
    นำท่านเดินทางสู่ คิชู ลาคัง (Kyichu Lhakhang Temple) ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูฏาน ตามประวัติว่า สร้างตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 12  หรือราว 1,300 ปีมาแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ภูฎานยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบต โดย กษัตริย์ซองเซน กัมโป ซึ่งชาวทิเบต ยกย่องว่าเป็นผู้อัญเชิญศาสนาพุทธสายวัชรยานตันตระมาประดิษฐาน ในทิเบต โปรดให้สร้างวัด 108 แห่ง เพื่อตอกอวัยวะ 108 จุดของยักษ์ตนหนึ่งซึ่งนอนแผ่ทับเทือกเขาหิมาลัยไว้ หมายจะให้สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ไปถึง โดยที่จุดที่สร้างวัดคิชูที่เมืองพาโรเป็นส่วนที่อยู่ตรงฝ่าเท้าซ้ายของยักษ์ (อีกวัดหนึ่งในภูฏาน อยู่ที่เมืองบุมทัง สร้างอยู่ตรงหัวเข่าซ้ายของยักษ์)  นำท่านชมวิหารเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่สมัยซองเซน กัมปุ ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมพันมือที่งดงาม ตัวพื้นอาคารปูด้วย ไม้แผ่นใหญ่ ตรงบริเวณเบื้องหน้าพระปฏิมาประธาน จะมีรอยบุ๋มลึกที่เกิดจากผู้แสวงบุญที่มาก้มลงกราบ พระแบบ “อัษฎางคประดิษฐ์” (ร่างกายแตะพื้น 8 จุด) ซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานานนับพันปี และบริเวณนี้ถือเป็นการเสียงทายว่าหากท่านก้มกราบโดยมีอวัยวะของท่านสามารถแนบตัวลงบนอัญมณีที่ฝังลงบนพื้นไม้เบื้องหน้า พรใดที่ท่านขอก็จะประสบความสำเร็จ
    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของชาวภูฐาน
    (ทั้งนี้จำนวนผู้เดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทฯ จึงจะสามารถจัดการแสดงให้ได้ และทางบริษัทฯ จะจัดชุด Kho และ Kera ให้ท่านได้ใส่เพื่อเข้ากับบรรยากาศ)
    พัก ณ Tashi Namgay Resort หรือเทียบเท่า  (4+*)
    ชุดประจำชาติ ผู้ชาย เรียกว่า โก (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชเรียกว่า กีร่า (Kira)
วันที่ห้า   พาโร – สนามบินสุวรรณภูมิ 
    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร
    เหิรฟ้ากลับกรุงเทพ  โดยสายการบินดรุ๊กแอร์  เที่ยวบินที่ KB120
     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความสนุก และประทับใจ... มิรู้ลืม
    **โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

 **เงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ในการจอง คลิก !!**

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

Call Center :02-294-5781 , 086-315-9037  Line: @doubleshine หรือคลิกที่รูป

ตารางการเดินทาง
วันเดินทาง ราคาเริ่มต้น ราคาเด็ก พักเดี่ยว สถานะ
26-30 ก.ค.61 49,900 49,900 4,500 จองด่วน