Hokkaido One day tour ทัวร์วันเดียว เที่ยวฮอกไกโด ที่ Otaru Shakotan Blue (โอตารุ–ชาโคตันบลู ) เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( รับ-ส่ง ณ ใจกลางเมืองซับโปโร )
สินค้าแนะนำ
3,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ทัวร์วันเดียว ฮอกไกโด⚡เดินทางได้ทุกวัน เพียง 3,900 บาท เท่านั้น
จองวันนี้ แจกฟรี ชาดอกลาเวนเดอร์ 
พิเศษสุดๆ มีไกด์ไทยบริการตลอดทริป
รวมอาหารกลางวันให้ทุกโปรแกรม เลือกวันเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
  ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก >>>   
 
  โปรแกรมที่ 3  Otaru Shakotan Blue (โอตารุ–ชาโคตันบลู )
  เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (One Day Tour)
07.45    เจ้าหน้าที่คนไทย รอรับ ณ จุดนับพบ สวนโอโดริ ตรงด้านหน้าของตึก NHK ฝั่งตรงข้าม ซัปโปโร ทีวี ทาวเวอร์ 
08.00    ออกเดินทางสู่เมืองฟูราโนะ โดยรถตู้ หรือรถบัส ( ขึ้นอยู่กับจำนวนคนในวันนั้นๆ  )
   
   
09.40    ถึง Nikka Whisky ให้ท่านได้ชมการทำวิสกี้
   
10.50    เดินทางถึง แหลมคามุย Cape Kamui (Kamui misaki) ซึ่งอยู่ในคาบสมทรชาโคตัน
    ท่านสามารถเดินตามเส้นทางธรรมชาติ ไปจนถึงจุดชมวิวบริเวณปลายแหลม และชมวิวทะเลที่งดงาม
   
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน  ( มื้อนี้ รับรองท่านด้วยเมนู เซ็ทปลาย่างสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ) กลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ 
13.50   สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มผลไม้ตามฤดูกาล เช่น สตรอเบอร์รี่ เชอร์รี่ พลัม พีช องุ่น เป็นต้น
   
16.20    ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง โอตารุ Otaru  ชมคลองโอตารุ ( Otaru Canal )
   
    ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Music Box Museum
   
   
18.00   อิสระช้อปปิ้งสินค้า ณ  EISAN Duty-free Shop
     
19.00   เดินทางกลับถึง สวนโอโดริ พร้อมความสนุก และประทับใจ... มิรู้ลืม

    อัตราค่าบริการ ราคา ท่านละ 3,900   บาท
   
อัตราค่าบริการ
    - ค่ารถตู้ หรือรถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
- ค่าน้ำมัน ทางด่วน และค่าจอดรถทุกจุด ตามโปรแกรม
- ค่าผู้นำเที่ยว ภาษาไทย  1 ท่าน ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดทริปการเดินทาง
- อาหารกลางวัน แบบเซ็ทญี่ปุ่น
- พิเศษ !!! แจกฟรี ชาดอกลาเวนเดอร์ ท่านละ 1 กล่อง
- คูปองส่วนลดต่างๆ
        
     
    อัตรานี้ไม่รวม
    - ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
    หมายเหตุ 
    • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และราคา หากจำนวนคนในวันนั้น ไม่ถึง 4 ท่านขึ้นไป
• รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม จะคำนึงถึงความสะดวก และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• หลังจากชำระเงินแล้ว ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน  คืนเงิน 50%  หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน  ไม่คืนเงิน ทุกกรณี
  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  
ติดต่อเจ้าหน้าที่
Call Center :02-294-5781 , 086-315-9037  Line: @doubleshine หรือคลิกที่รูป