ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ FuKuOka ราคาสุดคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม
29,888.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ FuKuOka ราคาสุดคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม   

เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับความน่ารักสไตล์ยุโรปของเมืองยูฟุอิน ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ รำลึกความหลัง ตามรอยประวัติศาสตร์ ยุคสงครามโลก ณ เมือง นางาซากิ ชมวิวเมืองนางาซากิ แบบพานาโรมา ณ สวนดอกไม้โกเวอร์ ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ณ ซากปราสาทฟุกุโอกะ ในสวนมาอิซูรุ ช้อปปิ้งจุใจ ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตี้ ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง

โหลดโปรแกรมคลิก  

วันแรก   กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
07.30   สนามบินสุวรรณภูมิ
    พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยตอนรับท่าน
วันที่สอง   สนามบินฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – เมืองยูฟูอิน - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - เมืองเปปปุ – บ่อนรก – เมืองฟุกุโอกะ
เช้า   ออกเดินทางสู่สนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648  (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
    เดินทางถึง สนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู (Kyushu) และใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ฟูกุโอกะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่นมานานหลายร้อยปี เดินทางสู่ ยูฟุอิน (Yufuin) เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะมีทั้งดอกซากุระบนต้นไม้ และดอกเรปซื๊ป ที่พื้นด้านล่าง พร้อมกับแม่น้ำ และภูเขา อิสระเดินชม หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ !!!ไฮไลท์ ประจำเมืองยูฟุอิน บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
   
    เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่บนชายฝั่ง  ทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิด นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน (Jigoku Meguri) หรือ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน (เข้าชม 2 บ่อ)
 ค่ำ   อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
 พักที่   Sunsky Hotel Kitakyushu หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม   เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – สวนดอกไม้โกเวอร์ - เมืองซากะ -  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ –  โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – เมืองฟุกุโอกะ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   
    นำท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาคคิวชู โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่าสำคัญของญี่ปุ่น จึงรับเอาวัฒนธรรมจากยุโรปและจีนมาผสมผสานเอาไว้ จนเกิดเป็นชุมชนชาวต่างชาติต่างๆ เช่น ไชน่าทาวน์เป็นต้น นำท่านสู่ สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ชื่อว่า Fat man เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ทำลายเกือบทั้งเมืองและยังฆ่าสิ่งมีชีวิตไปมากกว่า 80,000 คนในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสีดำที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อในครั้งนั้นด้วย และทางตอนบนจะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการทิ้งระเบิดในครั้งนั้นด้วย จากนั้นชม สวนดอกไม้โกเวอร์ (Glover Garden) หรือที่คนส่วนมากมักจะเรียกกันสั้นๆว่า สวนโกเวอร์ ตั้งอยู่ที่ย่านเมืองนางาซากิ (Nagasaki) สวนสไตล์ผสมผสานระหว่างพิพิธภัณฑ์กับสวนในพื้นที่แบบเปิดโล่ง โดยกลุ่มอาคารเหล่านี้สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคที่ญี่ปุ่นเพิ่งเปิดประเทศใหม่ๆ ประมาณปลาย ค.ศ. 1900 ซึ่งตัวสวนนี้ได้ถูกดัดแปลงจากที่อยู่อาศัยของพ่อค้าชาวอังกฤษนามว่า Thomas Glover สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ทำให้สามารถมองเห็นวิวของตัวเมืองนางาซากิแบบพาโนราม่า อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวภายในสวนดอกไม้ หรือ วิวเมืองนางาซากิตามอัธยาศัย
 เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
    จากนั้นนำท่านสู่ เมืองซากะ จังหวัดเล็กๆบนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผา เดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูลนาเบะชิมะ ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlets) เป็นพื้นที่ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมายมาที่นี่สามารถช้อปปิ้งได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย
 ค่ำ   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พักที่   Sunsky Hotel Kitakyushu หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่   เมืองฟุกุโอกะ -  ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี – ซากปราสาทฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้งเทนจิน – คาแนลซิตี้
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    เดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุคุโอกะ เป็นสิ่งที่สถิตย์ของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียน - นิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวันอย่าลืม อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองที่ บริเวณหน้าวัดที่มีร้านค้ากว่า 100 แห่ง นาคาสุ (Nakasu Island) และถัดไปอีกอย่างถนนคนเดินคาวาบาตะ (Kawabata) ที่เป็นถนนคนเดินเส้นเก่าแก่ที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ นำท่านสู่ ดิวตี้ฟรี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย
เที่ยง   อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
   
    นำท่านเข้าชม ซากปราสาทฟุกุโอกะ (Ruins of Fukuoka Castle) ตั้งอยู่ภายใน สวนมาอิซูรุ ซากปราสาทเก่าฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชูเลยทีเดียว แต่พอเปลี่ยนยุคสมัยเป็นเมจิก็โดนทำลายลงเพราะตัวปราสาทถูกมองว่าเป็นระบบศักดินา ในปัจจุบันจึงเหลือเพียงแค่ซากของกำแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ นอกจากปราสาทแล้วสวนมาอิซูรูก็เป็นสวนสาธารณะอันดับ 1 ของเมืองที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี และมซากุระยอดนิยม จึงมีผู้คนมากมายเข้ามาเดินเล่น มานั่งปิกนิกกันใต้ต้นซากุระที่สวนแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเทนจิน (Tenjin) โดยในบริเวณนี้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้างใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่มากมาย มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย สถานที่ช้อปปิ้งบริเวณย่านนี้ เดินทางสู่  ห้างคาแนลซิตี้ (Canal City)  เป็นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองที่อยู่ในเมือง ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้า
ค้ำ   อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ห้างคาแนลซิตี้
พักที่   Sunsky Hotel Kitakyushu หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า   สนามบินฟูกุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
    เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
    เดินทางถึงเมืองไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม
    สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน   หักค่าตั๋วออก 8,000 บาท
     
    **โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**
     

รายละเอียดในการจองคลิก!!

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Call Center :02-294-5781 , 086-315-9037  Line: @doubleshine หรือคลิกที่รูป


 

ตารางการเดินทาง
วันเดินทาง ราคาเริ่มต้น ราคาเด็ก พักเดี่ยว สถานะ
30-04 ต.ค.61 29,888 29,888 7,900 จองด่วน
01-05 ต.ค.61 30,888 30,888 7,900 จองด่วน
02-06 ต.ค.61 33,888 33,888 7,900 จองด่วน
03-07 ต.ค.61 33,888 33,888 7,900 จองด่วน
04-08 ต.ค.61 33,888 33,888 7,900 จองด่วน 
05-09 ต.ค.61 33,888 33,888 7,900 จองด่วน
06-10 ต.ค.61 33,888 33,888 7,900 จองด่วน 
08-12 ต.ค.61 33,888 33,888 7,900 จองด่วน 
10-14 ต.ค.61 33,888 33,888 7,900 จองด่วน 
11-15 ต.ค.61 34,888 34,888 7,900 จองด่วน 
12-16 ต.ค.61 33,888 33,888 7,900 จองด่วน 
13-17 ต.ค.61 33,888 33,888 7,900 จองด่วน 
14-18 ต.ค.61 33,888 33,888 7,900 จองด่วน 
16-20 ต.ค.61 35,888 35,888 7,900 จองด่วน 
18-22 ต.ค.61 35,888 35,888 7,900 จองด่วน 
20-24 ต.ค.61 35,888 35,888 7,900 จองด่วน 
21-25 ต.ค.61 35,888 35,888 7,900 จองด่วน 
22-26 ต.ค.61 35,888 35,888 7,900 จองด่วน 
23-27 ต.ค.61 35,888 35,888 7,900 จองด่วน 
24-28 ต.ค.61 35,888 35,888 7,900 จองด่วน 
27-31 ต.ค.61 35,888 35,888 7,900 จองด่วน